Розділ І. ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Контактна особа: Кравчук Віктор Васильович – директор

Державне підприємство Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації (ХмЦНІІ) Поштова адреса: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький, 29000. Тел.: (0382) 65-03-54. Факс: (0382) 72-07-36. Е-mail: cnti@ic.km.ua. Адреса сайту: www.cntei.com.

 

ОСНОВНИЙ ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ/ОСОБИ

 

    Діяльність ХмЦНІІ спрямована на забезпечення потреб регіональних користувачів інноваційної, науково-технічної, економічної та нормативно-правової інформації.

    ХмЦНІІ широко використовує сучасні технології на базі компютерної техніки, впроваджує інші технічні засоби (компютерну графіку).

   В Центрі працює „Салон винаходів і нових технологій”, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері трансферу технологій і ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу Хмельниччини. Основними напрямами діяльності салону є сприяння інтеграції науки, освіти і виробництва, інформаційно-методичне забезпечення інноваційно-інвестиційного напряму розвитку економіки регіону.

   На базі ХмЦНІІ створено регіональний навчально-науковий центр Державного інституту інтелектуальної власності НУ „Одеська юридична академія”. Його завданням є проведення навчально-консультативної, науково-дослідної та рекламно-інформаційної діяльності.

   У рамках договору про науково-технічну співпрацю з реалізації спільного проекту УкрІНТЕІ – ХмЦНІІ – впроваджено програмний комплекс «Автоматизована система формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів, а також програмне забезпечення для пошуку, перегляду і розміщенню інноваційних технологій у БД «Інноваційні технології і розробки» на сайті Центру. Це забезпечує збір, зберігання, статистичну обробку і розповсюдження інформації в галузі нових науково-технічних досягнень і високих технологій.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

 

   ХмЦНІІ оснащено високоефективною множильно-копіювальною та широкоформатною копіювальною технікою, поліграфічним плотером, обладнанням для цифрового фото тощо. На веб-сторінці розміщено науково-технічну інформацію щодо проблем інтелектуальної власності, енергозбереження, охорони праці та послуг, що надаються його підрозділами.

   У рамках загальнодержавної програми проводиться робота над створенням інформаційних ресурсів науково-технічної інформації України. Зокрема, формуються такі корпоративні БД: «Зведений електронний каталог», «Підприємства України. Адреса та номенклатура», «Науково-технічні досягнення України».    ХмЦНІІ є авторизованим партнером Консорціуму "Учасники Російської мережі трансферу технологій RTTN в Україні".

 

 

ОСНОВНІ ПРОПОЗИЦІЇ

 

-інформаційне забезпечення регіональних програм науково-технічного розвитку малого та середнього бізнесу;

- підготовка адресно-номенклатурної, довідково-комерційної та нормативно-правової інформації;

-формування каталогів: „Інноваційні пропозиції в галузі енергозбереження”; „Інноваційні проекти Хмельницької області”;

-участь у виконанні заходів цільового плану «Україна – НАТО» та науково-прикладних досліджень і розробок регіональних інформаційних ресурсів стосовно науково-технологічної та інноваційної діяльності Хмельниччини;

-комплекс заходів щодо охорони прав інтелектуальної власності;

-інформування спеціалістів, науковців і винахідників про новини та тенденції розвитку в сфері науки, інноваційного розвитку та трансферу технологій регіону, а також питань набуття і охорони прав інтелектуальної власності.

- Щоквартальне науково-довідкове видання «Вісник Хмельницького ЦНІІ. Міжгалузевий науково-практиний журнал «Енергозбереження Поділля».

 

ОЧІКУВАНА ФОРМА СПІВПРАЦІ

Спільна розробка проектних заявок.

Дофінансування.

Створення нових малих підприємств на базі ЦНІІ.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Спільна розробка проектних заявок.

Дофінансування.

Спільна діяльність в рамках фінансування.

Створення нових підприємств на базі ХмЦНІІ.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

 

Контактна особа: Гринчук Віктор Мефодійович – завідувач відділу

Відділ інноваційно-аналітичної діяльності та трансферу технологій (ВІАД і ТТ) ХмЦНІІ Тел.: (0382) 65-76-06. Е-mail: cnti@ic.km.ua. Поштова адреса: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький, 29000. Факс: (0382) 72-07-36. Адреса сайту: www.cntei.com.

ОСНОВНИЙ ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ/ОСОБИ

   Основна функція: дослідження та впровадження системи послідовних кроків перетворення наукової ідеї в ринковий товар на регіональному рівні.

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

   Відділ співпрацює з підрозділами інноваційно-активних підприємств Хмельницької області з 2008 року, спільно з якими подаються і реалізовуються проекти за підтримки Хмельницької міської ради та Хмельницької обласної адміністрації.

   Проведення аналізу підприємницького середовища Хмельницької області, визначення основних проблем та підготовка аналітичних пропозицій з розвитку інновацій у середовищі малого та середнього бізнесу, покращення звязків між наукою і бізнесом.

   Участь у виконанні прикладної розробки „Р озроблення корпоративної інформаційно-аналітичної системи науково-технічної та інноваційної діяльності в Хмельницькій області, як складової Державної інноваційної інфраструктури”

ОСНОВНІ ПРОПОЗИЦІЇ

1.       Науково-аналітична обробка інноваційних пропозицій:

   Проведення робіт зі збору, оформлення і занесення інформації про промислові підприємства та організації Хмельницької області усіх форм власності до єдиного реєстру промислових підприємств (ЄРПП).

   Створення електронної бази даних щодо стану прогнозованих інноваційних проектів до початку їх реалізації, науково-дослідних проектів, що виконуються та їх очікувані результати, і готових до впровадження у виробництво проектів.

   Створення банку даних стосовно попиту і пропозицій в організації науковоємного виробництва, можливостей кооперації і створення високотехнологічних кластерів у різних галузях господарства області.  

    Супровід ЄРПП за напрямами діяльності, класифікація, моніторинг та актуалізація баз даних зі створенням Інтернет-послуг та інформаційне наповнення веб-сторінки ЦНІІ в Інтернеті.

   Здійснення постійного моніторингу промислових підприємств області та визначення рейтингу інноваційної привабливості підприємств.

    Розробка методичного забезпечення та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для організації та проведення конкурсів кращих підприємств і організацій, інвестиційних проектів регіону.

   Дослідження ринку високих технологій, аналіз стану науково-технічних досягнень Хмельниччини.

   Прогнозування науково-технічного розвитку інноваційної діяльності області.

2.       Відбір інноваційних пропозицій за завчасно заданими критеріями, попередня експертиза та опрацювання можливості їх комерціалізації.

   Проведення внутрішнього аудиту підприємств.

   Проведення оцінки діючих систем менеджменту та сертифікацію на відповідність вимогам міжнародних стандартів на системи менеджменту та послуг.

   Проведення сертифікації інноваційно активних підприємств та інноваційної продукції.

   Розробка заходів щодо впровадження систем менеджменту та підвищення інвестиційної привабливості підприємств, які впровадили ці системи.

   Відбір проектів та узгодження умов комерціалізації на: наукові ідеї, що потребують проведення НДДКР і створення дослідних зразків та фінансування; проекти, які мають дослідні зразки і техніко-економічні обґрунтування або бізнес-плани; проекти, за якими випускаються одиничні серії виробів і потребують ефективного маркетингу, розширення випуску, пошуку замовників та виходу на нові ринки збуту; проекти, що передбачають передачу технологій.

3.       Комерціалізація і трансфер технологій, бізнес-планування процесу підготовки проектів, залучення інвестицій для їх впровадження.

   Взаємодія із джерелами фінансування – джерелами кредитних коштів.

   Складання бізнес-плану діяльності за схемами фінансування інноваційних проектів (кредитування, інвестування) з відповідним нормативно-правовим забезпеченням.

   Попередня підготовка стадії інвестування та комерціалізації інноваційних проектів:

   попередня оцінка та попередня угода щодо умов фінансування або передачі технологій;

   сертифікація систем менеджменту підприємства, що має намір впроваджувати інноваційний продукт;    

   детальний аналіз та оцінка, післяінвестиційна діяльність (випуск продукції підприємством, сертифікація продукції, супровід ліцензійних угод).

   Патентно-ліцензійна торгівля.

   Договір про «ноу-хау».

   Продаж або лізинг технологічного обладнання.

   Супутні ліцензійні угоди (одночасно з передачею ліцензії укладення контракту на будівництво, поставку обладнання, комплектуючих вузлів або надання інженірінгових послуг).  

ОЧІКУВАНА ФОРМА СПІВПРАЦІ

   Виконання досліджень та робіт на базі укладених договорів про співпрацю з зацікавленими в здійсненні цих робіт партнерами;

   Співпраця з потенційними партнерами для реалізації основних пропозицій та інвесторами з метою практичного впровадження розробок у формі спільної участі в грантах та інвестиційних проектах;

   Допомога в рекламуванні результатів досліджень в Україні та за її межами (пошук ділових партнерів, співвиконавців та потенційних споживачів продукції).

   Надання консультацій з питань впровадження наукових розробок.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підвищення рівня інноваційної грамотності та інноваційної активності підприємницького сектора центральних областей.

Контактна особа: Доброріз Віктор Іванович – завідувач відділу

Відділ інвестицій та енергозбереження Департаменту економіки Виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Поштова адреса: вул.Гагаріна, 3, м.Хмельницький, 29000. Тел./факс: (0382) 65-12-59.

E-mail: invest@rada.khmelnytsky.com. Адреса сайту: www. khmelnytsky.com.

 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ/ОСОБИ

    Діяльність відділу спрямована на здійснення політики в сфері енергозбереження та інвестицій. Працівниками відділу постійно проводиться пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування, розробка презентаційних матеріалів, презентацій інвестиційних проектів, оновлення інвестиційного паспорту і експортного каталогу міста, підготовка та оприлюднення муніципальних інвестиційних пропозицій та програм розвитку інвестиційної діяльності міста.

   Постійно надається консультаційна та методична допомога суб'єктам інвестиційної діяльності міста, відповідальним особам бюджетних та комунальних установ для підготовки проектів до участі у різноманітних конкурсах, інформування комунальних підприємств, управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради щодо оголошення інвестиційних і грантових конкурсів.

   Відділом проводиться робота з підприємствами основного кола щодо інвестиційних проектів та допомога у залученні інвесторів, опрацювання комерційних пропозицій від потенційних інвесторів, іноземних організацій та компаній.

   Здійснюється моніторинг ефективності використання енергоресурсів, впроваджується нормування їх питомих витрат, проводиться збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями міста. Важливою функцією є розробка проектів енергетичних програм міста та контроль за їх реалізацією, підготовка матеріалів з питань енергетики та енергозбереження, надання пропозицій щодо вирішення питань інвестиційної політики в сферах енергетики і енергозбереження.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

   Для залучення інвесторів та інвестиційних коштів відділом розроблено презентацію інвестиційного паспорта міста, перекладено російською та англійською мовами, розміщено на офіційному веб-сайті міської ради, розповсюджено серед 23-х торгово-промислових палатах обласних центрів України, презентовано на міжнародних форумах в Австрії та Україні, передано в торгово-промислову палату Румунії, послу Фінляндії, власнику німецької компанії ”Дювельсдорф”, раднику посольства Куби.

   За допомогою відділу, підрозділами та установами міськвиконкому розроблено та подано на Всеукраїнський конкурс проектів розвитку місцевого самоврядування 11 інвестиційних пректів, з яких переможцем став проект “Реабілітація дітей з особливими потребами”, поданий ДНЗ №30 “Журавлик”. Інвестиції по даному проекту складуть більше 100 тис. гривень.

   Зусиллями відділу залучено німецьку компанію “Дювельсдорф” до вкладення коштів у розвиток виробництва та створення робочих місць у нашому місті. Компанія прийняла рішення розмістити в Хмельницькому виробництво сільськогосподарського обладнання. В поточному році планується внести 500 тис. євро інвестицій, створити 100 робочих місць та розпочати виробництво. Надходження в бюджет тільки за рахунок нарахувань на заробітну плату та земельного податку складуть більше 200 тис. грн. в рік.

   У результаті переговорів з представником Торгового дому “Вінтелідженс”, республіка Угорщина, прийнято попереднє рішення провести в м. Хмельницькому, в рамках днів Угорщини в Україні, фестиваль угорської культури з 08 по 20 травня 2012 році в сквері імені Т.Г. Шевченка.

   Відділ проводить переговори з компанією “Вірео Енерджі АБ” зо питань видобування на міському звалищі біогазу та при його спаленні виробництва електроенергії. Всі затрати компанія бере на себе.

   Відділом проводиться співпраця із ТОВ “Гідро Енерго” щодо реалізації Програми “Реконструкції та будівництва малих ГЕС та ГЕС за новими технологіями на території Хмельницької області”. Проведено переговори стосовно встановлення на мережах МКП “Хмельницькводоканал” малих гідроелектростанцій без залучення бюджетних коштів та коштів МКП “Хмельницькводоканал” за окремою угодою на використання мереж. Надані необхідні дані для підготовки конкретних пропозицій.

   З метою залучення інвесторів, відділом сформовано та розміщено на веб-сайті міської ради базу даних про наявність вільних земельних ділянок, вільних приміщень комунальної власності, вільних виробничих та офісних приміщень промислових підприємств міста, які здаються в оренду або пропонуються для продажу, портфель наукових та інноваційних розробок промислових підприємств і навчальних закладів.

   В сфері енергозбереження протягом 2011 року щомісячно проводився моніторинг використання енергоресурсів бюджетними закладами, також відділом були розроблені рекомендовані ліміти споживання енергоносіїв на ІІ півріччя 2011 року для бюджетних закладів освіти. Додатково до системи ведення щомісячного моніторингу використання енергоресурсів установами бюджетної сфери впроваджено щотижневий моніторинг, за допомогою якого отримуються та аналізуються дані за фактичними обсягами використання енергоресурсів бюджетними установами. В разі виникнення перевитрат, встановлюються причини та вживаються заходи щодо їх усунення.

   З метою поліпшення спроможності до планування, управління та фінансування розвитку систем теплопостачання місто Хмельницький бере учать у Проекті USAID “Реформа міського теплозабезпечення в Україні” (РМТ). В рамках даного Проекту проводиться робота з розробки Муніципального енергетичного плану (МЕП) м. Хмельницького на 2012-2016 роки. Відповідно до розробки МЕП, за кошти РМТ, проведено енергоаудит десяти бюджетних будівель, п'яти багатоповерхових житлових будинків, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та МКП “Південно-західні тепломережі”. Комерційна вартість енергоаудиту одного об'єкту складає понад 30-40 тис. грн. У результаті енергоаудиту, визначені основні недоліки в сфері енергозбереження по даних установах та розроблені енергозберігаючі проекти, які включені в каталог проектів МЕП.

   За сприянням відділу, у місцях загального користування багатоповерхових будинків, підпорядкованих ЖЕКам, впроваджується система автоматичного регулювання освітлення, що дозволяє економити до 30 % електроенергії за рахунок використання оптимального часового режиму освітлення приміщень та зменшення потужності освітлення, а також повністю виключає будь-яку можливість несанкціонованих під'єднань та неконтрольованого використання електроенергії. Такі прилади встановлені у всіх будинках ЖЕКу № 3, частково ЖЕКу № 2 та ЖЕКу № 6, а також планується впроваджувати у будинках інших ЖЕКів.    

   У навчальних закладах, таких як: колегіум, НВК №6, НВК №9, ліцеї №16 та ДНЗ №20 проведено заміну нагрівальних елементів електричних плит на енергоефективні, заводу ПАК ”Тодак” (м. Київ), що дозволяють економити до 30% електроенергії. Всього замінено 24 нагрівальних елементів.

   З метою формування в суспільстві свідомого ставлення щодо необхідності економного, раціонального та ефективного використання енергоресурсів проведено інформаційну кампанію з енергоефективності та енергозбереження. В листопаді 2011 р. організовано два 30-ти хвилинних виступи з питань енергозбереження по телебаченню, в програмі “Актуальна тема” телерадіокомпанії “Поділля-Центр”. На період з 05 по 20 листопада 2011 р., на 5-ти бігбордах міста розміщено інформацію щодо необхідності економного та раціонального використання енергоресурсів населенням.

 

 

ОСНОВНІ ПРОПОЗИЦІЇ:

   розробка та оновлення презентаційних матеріалів інвестиційної привабливості міста для розповсюдження серед зацікавлених осіб, потенційних інвесторів, партнерів, представлення на всеукраїнських та 15

міжнародних конференціях, семінарах, бізнес-зустрічах;

   формування та щорічне оновлення Інвестиційного паспорту міста Хмельницького і Експортного каталогу промислових підприємств міста;  

   надання методичної допомоги щодо підготовки інвестиційних проектів і пропозицій та їх розміщення на офіційному сайті міської ради для пошуку інвесторів, а також подання таких проектів до участі в інвестиційних конкурсах;

   співпраця відділу з проектом USAID “Реформа міського теплозабезпечення” до 2013 року в напрямку покращення енергоефективності міста;

   участь у виконанні заходів Програми соціального та економічного розвитку м. Хмельницького на 2012 рік;

   інформування комунальних підприємств, управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради щодо оголошення інвестиційних та грантових конкурсів, проведення виставок, ярмарок, бізнес-зустрічей, конференцій, тематичних семінарів-нарад;

   опрацювання комерційних пропозицій від потенційних інвесторів, іноземних організацій, компаній та надання допомоги у реалізації інвестиційних пропозицій;

   організація в організованому порядку семінарів, нарад, засідань та інших заходів з питань інвестицій та енергозбереження;

   взвття участі в бізнес-форумах, конференціях, в тому числі у міжнародних, пов'язаних із питаннями залучення інвестицій, енергозбереження та енергоефективності; участь у розробці проектів енергетичних програм розвитку міста, контроль за їх реалізацією, надання пріоритетних напрямків розвитку енергетики та енергозбереження.

ОЧІКУВАНА ФОРМА СПІВПРАЦІ

   Спільна розробка та підготовка інвестиційних проектів та пропозицій;   

   Налагодження зв'язків з вітчизняними та іноземними організаціями, донорами, інвесторами щодо питань залучення інвестицій в місто;  

   Здійснення підготовки матеріалів з питань енергозбереження.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Реалізація інвестиційних проектів і пропозицій та залучення інвесторів до впровадження проектів;

   Отримання грантів у результаті участі в інвестиційних конкурсах та програмах;

   Розробка муніципального енергетичного плану м. Хмельницького на 2012-2016 рр.;

  Підвищення ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями міста.